Här ska stå ett särskilt boende 2023

Jörgen Wåger Löpsedel, Nyheter

Under måndagens kommunfullmäktige klubbades det planerade särskilda boendet igenom.

Ett boende som ska byggas vid Storgärdet, norr om ICA och öster om Murargränd.

Det särskilda boendet beräknas stå klart 2023 om allt går som planerat.

Kommunen har kommit fram till att man behöver bygga ett nytt särskilt boende för att möta de äldres behov och även få till fler vårdplatser. Dessutom lever inte Lillåhem upp till kraven om god arbetsmiljö för personalen, skriver Orsa kommun som förklaring på sin hemsida.

Från början fanns fyra förslag var det särskilda boendet skulle kunna tänkas byggas. Till slut bedömdes Storgärdet vara den bästa platsen.

– Främst på grund av närheten till centrum och att det finns utrymme att utöka boendet i framtiden, skriver kommunen på hemsidan.

Socialdemokraterna efterfrågade i strategiutskottet (det forum som bereder frågor för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige) en tydligare bedömning av byggplatsens geologiska förutsättningar och ekonomin kring byggprojektet.

Dessa förtydliganden har redovisats för kommunstyrelsen.

En fördjupad geologisk undersökning av marken vid Storgärdet visar att marken är byggbar och att merkostnaden för pålning och isolering kommer landa på cirka 5 miljoner kronor.

– Det är en rimlig merkostnad sett till byggnadens avskrivningstid på 50 år, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C), till kommunens hemsida.

Det nya boendet kommer att leda till en årlig kostnadsökning för kommunen på 9 miljoner kronor.

Det röda inringade området, det är där det särskilda boendet ska byggas, öster om Murargränd. Foto. ORSA KOMMUN

För att verkligen hålla koll på kostnaderna ska kommunstyrelsen ta ett slutligt beslut om investeringen efter att projektering och upphandling har gjorts, då investeringskostnaden är mer exakt.

– Vi vill säkerställa att kostnadsramarna för projektet verkligen håller innan vi börjar bygga. Det nya boendet blir en av de största investeringarna kommunen gjort, frågan har utretts länge och nu är det dags att komma till beslut, uppmanade Thalin på mötet i måndags.

Magnus Bjurman (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, var inne på samma linje.

– Vi kan nu gå vidare och skapa ett bra boende för våra äldre och en bra arbetsmiljö för personalen, något vi länge arbetat för. Det nya boendet är ett stort åtagande, men vi ser att ett samlat boende ger fördelar med samordning, säger Bjurman till kommunens hemsida.

Dock så var alla inte fullt lika nöjda. Kristdemokraterna och Moderaterna reserverade sig mot beslutet. De båda partierna vill att ärendet återremitteras med anledning av att de upplever underlaget som bristfälligt.

Det har också funnits planer på att köpa och bygga om lokalerna som Orsagården just nu driver sin verksamhet i, men kommunen och fastighetsägaren kom inte överens om priset.

Beräkningar visade att det skulle bli billigare att bygga ett helt nytt särskilt boende.

Nuvarande Lillåhem ska enligt beslutet användas till trygghetsboende. Det nuvarande tillagningsköket på Lillåhem ska byggas om och utökas.

Det särskilda boendet ska enligt planen vara klart om mindre än fyra år. I mars 2023 hoppas man att bygget ska stå klart.

– Men det är många variabler som påverkar projektet och tidsplanen kan bli svår att hålla exakt, poängterar kommunen på sin hemsida.

Det nya särskilda boendet på Murargränd beräknas kosta cirka 200 miljoner kronor att bygga.

Bilden längst upp. Här på åkern, där man ofta ser kor beta, ska det byggas ett särskilt boende för äldre. Går allt i lås ska det stå klart våren 2023. Foto. JÖRGEN WÅGER

Dela sidan:
Annonser:
Brottsofferjouren
Plåt-Sven
Orsa pingis 2

Läs även:

Annonser:
Karl Hedin
Handelsbanken nr 3 uppe 250 x 360
Färgad egen annons 250 x 360